Stockholms Stadshus
Stockholms Stadshus


EUROPEISKA STORSTÄDER MOT NARKOTIKA

Ett antal storstäder har tagit initiativ till en storstadskonferens mot legalisering av narkotika. En av målsättningarna med konferensen är antagandet av en resolution, så att även städer som inte deltar i konferensen ska ha möjlighet att stödja vårt arbete.

Syftet med koferensen är att öka samarbetet mellan städer, för att ge inspiration och hopp till områden som är tungt belastade av narkotikaproblem. Undertecknarna av denna resolution bekräftar att de är fast beslutna att bekämpa narkotikans utbredning.

VI INSER...
... att missbruk av narkotika i dag är ett mycket allvarligt problem i många europeiska städer. En nyligen presenterad undersökning gjord av Europaparlamentet visar att det kan finnas miljontals missbrukare bara inom EU-området.

Kraven på legalisering av illegala droger skall ses som bakgrund av det besvärliga gadsläget, som medfört en känsla av uppgivenhet. Många ser ingen annan utväg än att försöka administrera den nuvarande situationen.

Men man löser inte problemet genom att göra skadliga droger ännu mer lättillgängliga, billiga och socialt accepterade. Försök i denna riktning har inte visat sig vara framgångsrika.

Vi menar att en legalisering på längre sikt i stället kommer att förvärra problemen. Legalisering signalerar att samhället givit upp och accepterar drogmissbruk.

Undertecknarna av denna resolution vill därför uttrycka ett tydligt avståndstagande från förslagen att legalisera illegala droger.

I STÄLLET - POSITIVA ALTERNATIV
Vi, europeiska städer mot narkotika, vill värna om våra invånare. Vi vill skapa städer som är trygga och attraktiva att bo och leva i. Vårt arbete mot narkotika sker av omsorg om individer, familjer och samhälle. Det faktum att vi inte lyckats tränga tillbaka narkotikan måste därför leda till nya och ökade ansträngningar.

Vår avsikt är att utveckla positiva alternativ till legalisering.

GRUNDERNA FÖR FRAMTIDEN
Vi anser att basen för det framtida arbetet måste vara en restriktiv narkotikapolitik grundad på FN:s Single Convention on Narcotic Drugs (1961, amended in 1972), Convention on Psychotropic Substances (1971) samt Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (1988). FN:s Convention on the Rights of the Child (1990) slår fast att vi "skall vidta alla användbara åtgärder, inklusive lagstiftande, administrativa, sociala och utbildningsmässiga åtgärder, för att skydda barn från illegal användning av narkotiska droger..."(Artikel 33).

Vi godtar den definition av illegala droger som ovanstående resolution använder.

Denna resolution överensstämmer med Förenta Nationernas internationella drogkontrollprogram; samt med resolutionerna som antagits vid konferenserna i Paris, Madrid, New York, Bogotá och Buenos Aires.

Uppgiften att bekämpa droger är svår. Det krävs samspel mella utbuds- och efterfrågereducerande åtgärder. Genom dialog och samverkan kan vi ta tillvara olika erfarenheter och ömsesidigt stöda varandras arbete.

DET ÄR SÄRSKILT VIKTIGT
I dagsläget är det av särskild betydelse att betona preventiva insatser och samverkan.

 • Primärprevention förhindrar att människor dras in i och skadas av droganvändningen. Det minskar också spridningen. Droganvändning sprids oftast genom kontakter person-till-person. Oavsett om man är beroende eller inte, utgör alla droganvändare tillsammans en stor drogmarknad. Denna marknad genererar i sin tur ökande drogproduktion. Våra främsta ansträngningar beträffande narkotikamissbrukare måste riktas till att ge dem lämplig behandling eller rådgivning.
 • Samverkan behövs då ingen enskild åtgärd kan lösa alla problem. Olika insatser måste användas samtidigt, till exempel genom samarbete mellan skolväsendet, sociala myndigheter, frivilliga organisationer, hälso- och sjukvården samt polis.

DOCK
För att komma tillrätta med drogproblemen måste vi betona att det krävs ett brett spektrum av åtgärder som används i arbetet mellan myndigheter, organisationer och individer.

Exempel på möjliga åtgärder:

 • Stärkande av familjens roll i motståndet mot droger
 • Förebyggande program på skolor och arbetsplatser
 • Metodutveckling för tidig upptäckt av och konstruktiva åtgärder mot missbruk
 • Rehabilitering av tunga missbrukare
 • Stöd åt forskning och utvärdering.

DEKLARATION

 • Vi, undertecknarna av denna resolution, avvisar alla krav på legalisering av illegala droger.
 • Vi vill utveckla positiva strategier för att komma tillrätta med dagens besvärliga missbrukssituation istället för att legalisera narkotika.
 • Vi vill etablera samarbete städer elmellan för att utbyta erfarenheter och gemensamt utveckla arbetet.
 • Vi uppmärksammar våra regeringar på ovanstående resolutioner.
 • Vi kräver att våra regeringar respekterar och medeftertryck agerar enligt de överenskommelser och avtal som de har undertecknat.