Uttalande
Enhälligt antaget vid ECAD-Sveriges
årsmöteskonferens i Ystad 2003-10-03
angående planerade nedskärningar inom Tullverket

 

ECAD Sverige är ett nätverk mellan ett stort antal svenska kommuner. En av våra främsta uppgifter är att verka för att främja och stärka den svenska, restriktiva narkotikapolitiken. Denna svenska modell har varit, inte minst i ett internationellt perspektiv, mycket framgångsrik. Narkotikapolitiken, "den svenska modellen", består av tre lika viktiga element som alla förutsätter varandra; Förebyggande insatser för att minska efterfrågan, kontrollpolitik för att begränsa tillgången samt en väl utvecklad vård och behandling. Alla dessa tre delar fick under 90-talet ta mycket stryk i form av nedskärningar och minskade resurser.
För att i möjligaste mån restaurera den så kallade svenska modellen har regering och riksdag nu satsat stora belopp, bland annat genom inrättandet av Mobilisering Mot Narkotika (MOB). Detta är utmärkt, men samtidigt ser vi en annan, paradoxal utveckling. Generaltullstyrelsen planerar nu drastiska nedskärningar på personalsidan i Tullverket. Om dessa nedskärningar genomförs riskerar detta att få stora konsekvenser, inte bara för gränsskyddet utan också för den restriktiva narkotikapolitiken i sin helhet.
Dessa planerade nedskärningar framstår som än mer anmärkningsvärda i skenet av den kommande EU-utvidgningen, vilken är ett faktum i maj 2004. En stor del av narkotikainförseln kommer idag via flera av dessa blivande medlemsstater.
Vi församlade här på ECAD Sveriges årsmöteskonferens vill på detta sätt med kraft protestera mot dessa nedskärningar och kräver att Generaltullstyrelsen snarast omprövar beslutet.

ECAD Sveriges årskonferens

 

Sedan Ystads musikskolas klarinettensemble med fem ungdomar med Leif Ekström som ledare, blåst in ECAD Sveriges årskonferens i Ystad, hälsade kommunalrådet Kent Mårtensson välkomna genom att berätta lite om Ystads historia och dagens fördelar.

 
Svenska ECAD-nätverkets uppgifter
Ordförande Mats Ericson inledde med att berätta om det svenska ECAD nätverkets uppgifter.
- Vi har i Sverige bildat ett nätverk för att tillsammans kämpa mot narkotikamissbruket, mot langningen och de krafter som vill legalisera narkotikan. Vi ställer upp på och försvarar Förenta Nationernas syn på narkotika som grund för vårt gemensamma arbete! Vi anser att kampen mot narkotikan måste föras brett och det kan vi i kommunerna göra bättre tillsammans. I varje kommun vill vi få till stånd en opinion och ett konkret arbete mot narkotikan, samtidigt som vi har ett tungt ansvar att på olika sätt arbeta förebyggande och för att de som gått in i ett missbruk ska få den vård som krävs.
- Alla ska aktiveras för en narkotikafri hemkommun, säger vi i vår plattform. Politiskt förtroendevalda i kommunerna har ett viktigt ansvar att engagera sig och göra tydliga offentliga ställningstaganden mot narkotikan inte vid enstaka tillfällen utan som en regel! Vi bär ansvaret för att det fortgår ett arbete kring drogerna i skolor och andra kommunala verksamheter. Och att drogfrågorna även hålls levande i idrottsliv och andra organisationer utanför den kommunala organisationen!
- Och som jag ser det måste vi hjälpas åt, lära av varandra. Det handlar om ringar på vattnet - fler ringar på vattnet i varenda kommun, från en kommun till andra inom Sverige och över gränserna till våra nordiska vänortskommuner. Och varför inte skapa ringar på vattnet över Östersjön till Polen och andra länder som nu snabbt närmar sig vår gemenskap.

 
Ökad samverkan med polsk polis mot narkotikan nödvändig
Kent Widing, rikskriminalpolisens sambandsman i Warszawa, gav en inträngande bild av den kriminella utveckling som bl.a. följer av de stora sociala svårigheter som råder i Polen med en arbetslöshet i vissa områden uppemot 20 procent.
Efter folkomröstningen som gav 82 procent för ett medlemskap i EU har ett närmande inletts. Gränserna mot andra länder i Europa öppnas fullt ut 2004 vilket även skapar nya möjligheter för kriminella krafter. EUs välfärd och säkerhet kan hotas av den välorganiserade polska brottsligheten som idag omfattar 85 brottsorganisationer som opererar internationellt vid sidan av 500 andra kriminella grupper som agerar inne i Polen.
Omkring 3 000 polska poliser arbetar efter en FBI-modell vid sidan om en ordinär polisorganisation med över 100 000 medarbetare. Därtill finns 3-4000 engagerade i en gränsmyndighet.
Att situationen är allvarlig visar sig inte minst genom att i Polen har 98 poliser dött i regelrätta strider med kriminella element.
I Polen är tillverkningen av syntetiska droger omfattande och omsätter uppskattningsvis 500 miljarder kr per år, vilket bl.a. leder till en omfattande pengatvätt genom värdepapper runtom i Europa. Antalet laboratorier växer ständigt och det är framför allt amfetamin det handlar om, men även ecstacy framställs med förgreningar i Litauen och Estland.
Operation Sigismund är namnet för det samarbete som utvecklats mellan svensk och polsk polis på narkotikaområdet. Smugglingen av amfetamin via färjorna är en del av arbetet, men det sträcker sig längre genom att bl.a. samordna kunskapen om hur amfetaminet sprids i landet. Varje sats är unik och ursprunget kan föras tillbaka från varje beslag som görs i Sverige.
Kent Widing efterlyser bättre möjligheter att använda ny teknik och okonventionella metoder för att kunna tränga in i de kriminella organisationer som opererar i Polen. Det är ingen hemlighet att oron är stor kring följderna av de aviserade nedskärningar inom det svenska tullväsendet. Han skulle också gärna se att samarbetet mot narkotikatrafiken förbättras inom EU.

 
Tullen behöver ökade befogenheter mot narkotikatrafiken
Claes Kraft, chef för underrättelsesektionen vid Tullverket i Skåneregionen gav en inträngande analys av den hotbild som narkotikasmugglingen innebär. Olika gränsskyddsenheter svarar för kontrollen av trafiken i södra Sverige från bl.a. Danmark, Tyskland och Polen. En rapport från tullverket i april 2003 visar att Skåneregionen leder när med 1.725 beslag av narkotika närmast följt av Mälardalen med 1.424 beslag. Cannabis svarar för en stor del av beslagen med 350 kg i Trelleborg som en av de största beslagen.
Den storskaliga narkotikasmugglingen har en hög prioritet inom Tullverket och förutsätter allt från strategiska underrättelser, riktad spaning, olika selektiva kontroller, och bygger mycket på samlad erfarenhet och intuition.
Hotbilden är tydlig utifrån den ökande trafiken från Baltikum, men tullens analys visar också att exempelvis heroin från Turkiet via Balkan är omfattande.
Införseln av narkotika ökar genom att resandeströmmarna och de legala resanderansonerna av alkohol blir allt större. Att hitta narkotika i de stora mängderna alkohol blir allt svårare.
Färjetrafiken från Polen och Danmark används också allt mer för smuggling av narkotika. Samtidigt är det uppenbart att tullens verksamhet bevakas och kartläggs av olika syndikat som söker de bästa förutsättningarna att agera.
EUs utvidgning 1 maj 2004 är oroande när man inte vet hur de nya länderna klarar sin bevakning av sina gränser österut. Det är därför uppenbart att tullen behöver ökade befogenheter gentemot Baltikum, Polen, Ryssland och Balkan.

 
Ny styrelse för ECAD Sverige
Årsmötet valde som styrelse för ECAD Sverige Mats Ericson, Västerås, Eva Renhammar, Malmö och Eva Andersson, Umeå, vilka fortsätter. Nya i styrelsen valdes Wolf Zughaft, Borås och Jan Dahlman, Uppsala.

Handlingsplan

  • Fortsatt opinionsbildning för en lokal mobilisering mot narkotikamissbruket och mot de krafter som arbetar för en liberalisering och legalisering av narkotika.
  • Fortsatt värvning av nya medlemmar till ECAD.
  • Fortlöpande information via främst e-post till medlemskommunerna för vidare befordran lokalt inom respektive kommun.
  • Utveckla ECADs hemsida [www.ecad.net] med egen information och länkar till svenska medlemskommuner.
  • Medverka i lokala eller regionala arrangemang kring narkotikafrågorna.
  • Undersöka möjligheterna att stödja nätverk och/eller andra former för ungdomars engagemang kring narkotika- och drogfrågor.

 
 
[< Back]